e-ΚΠγ


Articles

Articles (58)

Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας και επιθυμούν να λάβουν την απαραίτητη πληροφόρηση και να εξοικειωθούν με την εξεταστική διαδικασία, διατίθενται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης πιλοτικής διενέργειας εξετάσεων θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εξέταση αξιολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας επικεντρώνεται στις ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου στην γλώσσα που έχει επιλέξει ο εξεταζόμενος.

Η δομή της εξέτασης δεν διαφέρει ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της με αυτή των συμβατικών. Δηλαδή τα τεστ περιλαμβάνουν δοκιμασίες που όπως και στην έντυπη – παραδοσιακή εξέταση, προβάλλουν στον εξεταζόμενο ένα κείμενο από την καθημερινότητα ή στιγμιότυπα ή ηχητικά ντοκουμέντα και ζητείται να αποδείξει τις ζητούμενες ικανότητες μέσω απαντήσεων που καλείται να δώσει στους διάφορους τύπους ερωτημάτων που προαναφέρθηκαν.

Σημαντική διαφορά από τις συμβατικές εξετάσεις αποτελεί το μέσο προβολής που είναι η οθόνη του υπολογιστή έναντι των φυλλαδίων της συμβατικής εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και το ποντίκι και το πληκτρολόγιο αντί για στυλό ή/και μολύβι.

Παράλληλα ο ήχος δεν ακούγεται από τα ηχεία του εξεταστικού κέντρου αλλά από ακουστικά που φορά καθένας από τους εξεταζόμενους.

Οι παραπάνω αλλαγές δίνουν την δυνατότητα να προσωποποιηθεί κατά έναν τρόπο η εξεταστική διαδικασία με σκοπό να λάβει προσαρμοστικά χαρακτηριστικά και καθένας από τους συμμετέχοντες να λαμβάνει δοκιμασίες που αντιστοιχούν στο επίπεδο γλωσσομάθειας που αναγνωρίζεται να έχει από τις επιδόσεις του τη στιγμή που γίνεται η εξέταση.

Τα τεστ που δημιουργούνται επομένως παρουσιάζουν την εξής σημαντική διαφορά στην ψηφιακή εκδοχή έναντι της συμβατικής:

Ενώ ένα συμβατικό τεστ περιλαμβάνει δοκιμασίες και ερωτήματα που αξιολογούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, τα τεστ στην ψηφιακή εκδοχή τους καλύπτουν όλο το φάσμα των έξι (6) επιπέδων γλωσσομάθειας ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση καθενός εξεταζόμενου ανάλογα με την επίδοση του κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 

Ακολουθεί κατάλογος των χαρακτηριστικών της δομής και του περιεχομένου των τεστ αξιολόγησης:

 1. Όλα τα τεστ στην ψηφιακή εκδοχή αποτελούνται από δοκιμασίες και καθεμιά δοκιμασία αποτελείται από το κείμενο ή τις εικόνες ή τα ηχητικά ντοκουμέντα που πρέπει να μελετήσει ή να ακούσει ο εξεταζόμενος προκειμένου να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται.
 2. Κάθε δοκιμασία περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήματα και κάθε φορά στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται μόνο μια δοκιμασία.
 3. Οι δοκιμασίες μέσα σε ένα τεστ είναι χωρισμένες σε μικρές ομάδες – ενότητες και κάθε τέτοια ομάδα περιλαμβάνει τρεις (3) δοκιμασίες ή ισοδύναμα δεκαπέντε (15) ερωτήματα.
 4. Κάθε τριάδα δοκιμασιών έχει προσδιορισμένο χρόνο στο πλαίσιο του οποίου ο εξεταζόμενος μπορεί να επεξεργαστεί τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.
 5. Σε κάθε τέτοια ενότητα – τριάδα δοκιμασιών ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να μετακινείται από δοκιμασία σε δοκιμασία χωρίς περιορισμούς ενώ όσες απαντήσεις έχει δώσει παραμένουν καταχωρισμένες και μπορεί να τις διατηρήσει ή να τις αλλάξει κάθε φορά που επισκέπτεται μια από τις τρεις δοκιμασίες.
 6. Μόλις ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει τις απαντήσεις στα δεκαπέντε (15) ερωτήματα των τριών (3) δοκιμασιών μιας ενότητας μπορεί να μεταβεί στη επόμενη τριάδα δοκιμασιών. Η μετάβαση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μετά από προειδοποίηση αν τελειώσει ο διαθέσιμος χρόνος επεξεργασίας.
 7. Κάθε τριάδα δοκιμασιών αποτελεί αυτόνομη ενότητα και εφόσον ο εξεταζόμενος μεταβεί σε επόμενη της δεν έχει δικαίωμα επιστροφής σε προηγούμενη τριάδα δοκιμασιών.
 8. Το βαθμολογικό αποτέλεσμα από τα ερωτήματα των δοκιμασιών που έχει απαντήσει ο εξεταζόμενος, αξιοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδοσή του και να του δοθεί η επόμενη τριάδα δοκιμασιών.
 9. Τα τεστ αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας περιλαμβάνουν:
  1. Τρεις (3) τριάδες δοκιμασιών, δηλαδή εννέα (9) δοκιμασίες για τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1
  2. Τέσσερις (4) τριάδες δοκιμασιών, δηλαδή δώδεκα (12) δοκιμασίες για τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2.
 10. Κάθε τριάδα δοκιμασιών για τις ανάγκες εκτίμησης του επιπέδου γλωσσομάθειας περιλαμβάνει διακριτές δοκιμασίες που ελέγχουν είτε τις ικανότητες κατανόησης γραπτού λόγου είτε τις ικανότητες κατανόησης προφορικού λόγου.
 11. Η εξέταση τερματίζεται μόλις ολοκληρωθεί από τον εξεταζόμενο το πλήθος των δοκιμασιών που αντιστοιχεί στο επίπεδο των ικανοτήτων του με βάση την επίδοση του.

Με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ, κάθε υποψήφιος θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι έχει και θα εξετάζεται εξατομικευμένα με διαβαθμισμένο τεστ. Το σύστημα θα τον κατατάσσει αυτόματα, ανάλογα με την απόδοσή του στις επιμέρους δοκιμασίες του e-test και τελικώς θα πιστοποιείται για το επίπεδο γλωσσομάθειας που πραγματικά έχει.

Οι η-εξετάσεις θα μπορούν να υλοποιούνται για όλες τις ενότητες σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται και οι γραπτές (pen-and-paper) εξετάσεις για όσους επιθυμούν τον «παραδοσιακό» τρόπο, δύο φορές τον χρόνο, όπως και τώρα –το πρώτο 15νθήμερο Νοεμβρίου και Μαΐου.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται πιλοτική διενέργεια εξετάσεων οι οποίες θα έχουν στόχο την αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ηλεκτρονική εκδοχή του ΚΠΓ σε αντιστοιχία με το συμβατικό σύστημα εξετάσεων αντιμετωπίζει τις διάφορες γλώσσες ως ίσες και διεξάγει εξετάσεις για όλες, με βάση τις ίδιες, κοινές προδιαγραφές. Το γεγονός αυτό κάνει περισσότερο σαφή και «χειροπιαστή» τη δυνατότητα σύγκρισης του επιπέδου γλωσσομάθειας κάποιου ατόμου με το επίπεδο κάποιου άλλου, ανεξάρτητα από την ξένη γλώσσα που αυτά μιλούν. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) –του οποίου οι βασικές αρχές υιοθετούνται– έχει μεταξύ άλλων το στόχο της εξασφάλισης δυνατότητας σύγκρισης.

Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι: A1-A2 (Βασικός χρήστης), B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) και Γ1-Γ2 (Ικανός χρήστης).

Η συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση του έργου προτάθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με έναρξη την 1/1/2011 και λήξη την 15/12/2015, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και την ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.

Eίναι συμπληρωματικό και σε συνέργεια με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», που υλοποιείται από την σύμπραξη των φορέων που φέρουν την επιστημονική ευθύνη της υλοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, οι οποίοι είναι:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με ίδια μέσα, αναπτύσσει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, τις οποίες υλοποιεί:

 • Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία (για 6 φυσικές γλώσσες που παράγονται και ενσωματώνονται στο σύστημα από τους φορείς της προαναφερόμενης πράξης). Το σύστημα καλύπτει όλον το κύκλο ζωής παραγωγής και χρήσης από εξεταζομένους και βαθμολογητές των e-tests και εφαρμόζεται πιλοτικά σε επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.
 • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ με ενσωματωμένο υλικό σεμιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την εκπαίδευση των εξεταστών και την συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τμήματα εκπαιδευομένων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ με σκοπό κάθε υποψήφιος να επιλέγει το επίπεδο των ικανοτήτων γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι κατέχει και ακολούθως να υποβάλλεται σε προσαρμοστικό τεστ εξέτασης το οποίο θα τον κατατάσσει αναλόγως της απόδοσης του στις επιμέρους δοκιμασίες που αυτό θα περιλαμβάνει.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προβλέπεται:

 • Η τυποποίηση των δοκιμασιών για τις διεργασίες πιστοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική εκδοχή τους, προκειμένου οι εξεταζόμενοι να μπορούν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή να αντιμετωπίζουν κατάλληλα σχεδιασμένα τεστ πιστοποίησης γλωσσομάθειας και για τις έξι (6) γλώσσες που σήμερα υποστηρίζει το ΚΠΓ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τούρκικα)
 • Η δημιουργία επιμέρους συστημάτων,
  • για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δοκιμασιών, από το στάδιο της συγγραφής τους μέχρι την οριστική έγκριση τους προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης,
  • για τη διαχείριση της εξεταστικής διαδικασίας, τη δημιουργία Κέντρων Πιστοποίησης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες εξέτασης για πιστοποίηση γλωσσομάθειας (σε πιλοτική έκταση), τις ανάγκες ενημέρωσης, πληροφόρησης και υποδοχής αιτημάτων συμμετοχής από υποψηφίους
  • για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου
 • Η παροχή υπηρεσιών δημιουργικού και γραφιστικού περιεχομένου
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υποδομών για τη σύνθεση διαβαθμισμένων τεστ και τη διαχείριση δεξαμενών με δοκιμασίες και του αναγκαίου λογισμικού μέσω του οποίου οι εξεταζόμενοι θα αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες, βαθμολογούμενοι με αυτόματο τρόπο, για όσες ενότητες της εξέτασης είναι πρακτικά εφικτό
 • Η διεξαγωγή μελετών και εμπειρογνωμοσυνών

Προβλέπεται επίσης η διενέργεια εξετάσεων σε πιλοτική κλίμακα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες εξέτασης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και ακολούθως μετά από έγκριση της αίτησης του θα προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής του προκειμένου να εξεταστεί σε σταθμό εργασίας που θα του διατίθεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι δομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξεταστών – βαθμολογητών.

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης
«Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική διενέργεια εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με χρήση και αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ηλεκτρονική εκδοχή εξετάσεων (e-ΚΠΓ) που θα οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.
 
Για μια αναλυτική περιγραφή του έργου που υλοποιείται δείτε εδώ …

Από την σκοπιά του ΚΠΓ, αναπτύσσονται:

 • Η Βάση Ύλης για την γλωσσική τεκμηρίωση των δεικτών επικοινωνιακής επάρκειας, η οποία θα εξυπηρετεί το ΕΠΣ-ΞΓ. Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε εδώ.
 • Το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ που παρέχει ένα οργανωμένο μοντέλο προετοιμασίας μαθητών για τις εξετάσεις του ΚΠΓ

 

To η-σχολείο Προσφέρει «ψηφιακό φροντιστήριο» και καθοδήγηση σε 4 ομάδες χρηστών-επισκεπτών:

 • Μαθητές-υποψήφιους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ
 • Εκπαιδευτικούς που παρέχουν υποστήριξη στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ
 • Αξιολογητές παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου του ΚΠΓ
 • Γονείς μαθητών πρόκειται να επιλέξουν σύστημα εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας

Προσφέρει επίσης:

 • Ηλεκτρονικά βιβλία που τα «κατεβάζει» κανείς σε μορφή pdf δωρεάν!
 • Πληροφορίες και οδηγίες για κάθε ομάδα επισκεπτών (σε ειδικές η-βιβλιοθήκες)
 • Δοκιμασίες σε ηλεκτρονικό ευρετήριο
 • Διαδραστικό υλικό με δοκιμασίες για την αυτο-εκπαίδευση των μαθητών

Βρείτε το ηλεκτρονικό σχολείο εδώ.

Από την πλευρά του σχολείου η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΚΠΓ.
Με την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ το σχολείο μπορεί να παρέχει και να αξιολογεί τις γνώσεις και δεξιότητες που συνάδουν με τις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ έχουν αναλάβει την ευθύνη να συνεργαστούν για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με το ΚΠΓ και ειδικότερα με τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Η σύνδεση προγραμματίζεται ως αμφίπλευρη: τόσο από την πλευρά του σχολείου όσο και από την πλευρά του ΚΠΓ.

Σελίδα 1 από 5