e-ΚΠγΕπίπεδο Α2

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Στη διάρκεια της εξέτασης κατανόησης γραπτού λόγου οι υποψήφιοι του επιπέδου Α2 πρέπει γενικά να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και τα βασικά σημεία ενός απλού και σύντομου γραπτού κειμένου, το οποίο περιέχει καθημερινή γλώσσα με λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και έχει σχέση με διάφορα κοινωνικά θέματα, θέματα ψυχαγωγίας, τοπική γεωγραφία κτλ., που συνδέονται με άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν την προέλευση, τον αποδέκτη και το είδος ενός απλού και πολύ σύντομου κειμένου, π.χ. προσωπικό γράμμα, διαφημιστικό (τύπου Χρυσού Οδηγού), ημερήσιο πρόγραμμα, ηλεκτρονικό μήνυμα, σημείωμα, καθημερινά σήματα, κανονισμό (όπως κανονισμό ασφάλειας σε απλή γλώσσα), φυλλάδιο με περιγραφές ή οδηγίες, παραγγελία, απλές πινακίδες και ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους (π.χ. σε πολυκαταστήματα, δρόμους, εστιατόρια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, χώρους εργασίας, κτλ.).
 2. Κατανοούν το γενικό νόημα ενός απλού και σύντομου κειμένου, με απτό θέμα και απλή δομή, το οποίο αναφέρεται σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ή περιγράφει απλά γεγονότα, άμεσα συναισθήματα και άμεσες επιθυμίες.
 3. Εντοπίζουν ή να απομονώνουν στα συμφραζόμενα τις προβλέψιμες και συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση ενός κειμένου ή αποσπάσματος κειμένου.
 4. Κατανοούν απλές οδηγίες χρησιμοποιώντας το συγκείμενο (όπως οδηγίες χρήσης διαφόρων συσκευών της καθημερινής ζωής, κατευθύνσεις πορείας κτλ.).
 5. Κατανοούν απλά κείμενα με λεξιλόγιο συχνής χρήσης και κάποιο ποσοστό κοινών διεθνισμών (όπως e-mail, stop κτλ.).
 6. Κατανοούν τη γενική και ειδική πληροφορία σε ένα κείμενο με εικόνες, γραφήματα, σχεδιαγράμματα κτλ.
 7. Κατανοούν τα επί μέρους νοήματα ενός κειμένου καθώς και τη διάθεση και τα συναισθήματα του συγγραφέα, ερμηνεύοντας σωστά στοιχεία λόγου (όπως π.χ. επίθετα).

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Οι υποψήφιοι αναμένεται να είναι σε θέση να εκφράζουν γραπτά με απλές δομές τις απόψεις τους για προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά θέματα, θέματα ρουτίνας κτλ., να αναφέρουν τις δικές τους καθημερινές ανάγκες, εμπειρίες, προθέσεις, σχέδια, όπως και πραγματικές ή του άμεσου περιβάλλοντός τους. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να μπορούν να:

 1. Συνθέτουν πολύ σύντομα, απλά κείμενα (π.χ. μια φιλική επιστολή, μια κάρτα, ένα σημείωμα, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα), δίνοντας ή ζητώντας πληροφορίες για καθημε-ρινά γεγονότα.
 2. Αναφέρονται σε εντυπώσεις, σχέδια, στόχους, συναισθήματα, προβλήματα και γενικά οικεία ζητήματα του άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ., μια εμπειρία στο σχολείο ή στο σπίτι) με απλό λεξιλόγιο και γραμματικές δομές.
 3. Αναφέρονται στα κύρια σημεία ενός οικείου σε αυτούς θέματος (όπως π.χ. στο περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας κτλ.).
 4. Γράφουν τη γνώμη τους για οικεία θέματα, χωρίς ωστόσο αναλυτική αιτιολόγηση.
 5. Δίνουν βασικές και μόνο πληροφορίες για τον εαυτό τους σε επιστολές ή άλλης μορφής κείμενα διαπροσωπικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο ρεπερτόριο λέξεων και δομών.
 6. Προτείνουν λύσεις για κάποιο απλό πρόβλημα.
 7. Γράφουν σύντομες, απλές, πραγματικές ή φανταστικές βιογραφίες.
 8. Διηγούνται με απλή γλώσσα μια ιστορία.
 9. Κάνουν σύντομες γραπτές περιγραφές αποδίδοντας το γενικό νόημα γραπτών κειμένων αξιοποιώντας τα γνωστά στοιχεία (λεξιλογικά, μορφοσυντακτικά, κτλ.) που περιλαμβάνονται σε αυτά.
 10. Παράγουν κείμενα σύντομα μεν αλλά συνεκτικά, με λογικούς συσχετισμούς, με αναφορικές προτάσεις και φράσεις, που δείχνουν ότι κατανοούν τις αποχρώσεις στους χρόνους των ρημάτων.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και επιμέρους σημεία σύντομων μηνυμάτων ή διαλόγων σχετικών με θέματα που αφορούν το οικογενειακό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, εφόσον αρθρώνονται αργά και καθαρά. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή διαλόγων πρέπει να αφορά οικεία και προβλέψιμα καθημερινά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να μπορούν να:

 1. Κατανοούν μηνύματα για ζητήματα προσωπικά και οικογενειακά, θέματα που σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον τους, τα χόμπι τους, αγορές, τοπική γεωγραφία κτλ.
 2. Κατανοούν τα κύρια σημεία σύντομων ξεκάθαρων απλών τηλεφωνικών μηνυμάτων ή αγγελιών ή ανακοινώσεων για καθημερινά θέματα.
 3. Κατανοούν απλές οδηγίες κατασκευής πραγμάτων ή οδηγίες κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει κανείς από το σημείο Χ στο Υ).
 4. Εντοπίζουν και να κατανοούν κάποιες πληροφορίες από «ζωντανό» ή και «επί τούτου» ηχογραφημένο προφορικό λόγο, όταν αυτός είναι απλός και αναφέρεται σε θέματα σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, καθημερινά ψώνια κτλ.).
 5. Κατανοούν την κεντρική ιδέα και τα κύρια σημεία σύντομων αποσπασμάτων από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα που αναφέρονται σε θέματα της επικαιρότητας (π.χ. γεγονότα), εφόσον ο λόγος είναι απλός και καθαρός.
 6. Κατανοούν μεμονωμένες εκφράσεις που περιέχουν διεθνισμούς και πολύ απλές τεχνικές πληροφορίες, όπως οδηγίες λειτουργίας εξοπλισμού καθημερινής οικιακής χρήσης.
 7. Κατανοούν τα επί μέρους νοήματα ενός ακουστικού κειμένου, καθώς και τη διάθεση και τα συναισθήματα του ομιλητή, ερμηνεύοντας σωστά στοιχεία λόγου, όπως την προφορά, τον τονισμό και τον επιτονισμό.
 8. Κατανοούν περιγραφές γεγονότων του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Στη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη καθημερινή χρήση της. Πρέπει να μπορούν να κάνουν μια απλή περιγραφή ή παρουσίαση ανθρώπων, συνθηκών ζωής, καθημερινών συνηθειών και συμπαθειών/αντιπαθειών (π.χ. της οικογένειάς τους, του άμεσου περιβάλλοντός τους, προσωπικών και οικογενειακών ζητημάτων, των συνθηκών διαβίωσής τους, των χόμπι τους, των αγορών τους, της τοπικής τους γεωγραφίας, του εκπαιδευτικού τους ιστορικού κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Θέτουν και να απαντούν ερωτήσεις όπως και να ανταλλάσουν ιδέες και πληροφορίες σχετικά με οικεία θέματα σε προβλέψιμες καθημερινές καταστάσεις. Για παράδειγμα, να ζητούν ή να αντιδρούν σε πληροφορίες σχετικά με συνηθισμένες πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως ταξίδια, φαγητό, ψώνια, διασκέδαση, μέσα μεταφοράς, τηλεόραση, σχολείο κτλ., να δώσουν και να πάρουν πληροφορίες σχετικά με ποσότητες, αριθμούς, τιμές κτλ.
 2. Απευθυνόμενοι σε ένα ή λίγα πρόσωπα, περιγράφουν με συνοχή αλλά με πολύ απλή συνεκτικότητα, πρόσωπα, τόπους, διάφορα γεγονότα (προσωπικά ή όχι), περιστατικά, καθημερινές συνήθειες, συναισθήματα (συμπάθειες/αντιπάθειες), εμπειρίες, εντυπώ-σεις. Ο λόγος μπορεί να είναι αποσπασματικός ή μπορεί να δοθεί ένας απλός κατάλογος σημείων.
 3. Εκθέτουν απλά επιχειρήματα και αντίθετη άποψη για κάποιο οικείο θέμα, χωρίς ωστόσο να πρέπει να το αναπτύξουν σε βάθος.
 4. Απαριθμούν τα κύρια σημεία ενός θέματος για το οποίο είδαν, άκουσαν ή διάβασαν κάτι.
 5. Μιλούν για προσωπικά μελλοντικά τους σχέδια ή προγραμματισμό κινήσεων.
 6. Εκφράζουν γνώμη ή στάση με απλό τρόπο ή να κάνουν απλές συγκρίσεις.
 7. Απευθύνουν (και να ανταποκρίνονται σε) προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγνώμης κτλ.
 8. Ζητούν διευκρινίσεις ή να ζητούν βοήθεια.
 9. Εκφράζουν αλληλουχία γεγονότων χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές συνδέοντας το λόγο τους με εκφράσεις όπως «αρχικά», «έπειτα», «αργότερα», «στο τέλος» και συνδέσμους όπως «και», «αλλά» ή «επειδή».
 10. Χρησιμοποιούν την κατάλληλη προφορά και τονισμό, όταν αναπαράγουν ένα προφορικό κείμενο, διάλογο κτλ. ή όταν μεταδίδουν ένα δικό τους μήνυμα, αποδίδοντας σωστά τα νοήματα και τα συναισθήματά τους.
 11. Συμπεραίνουν το νόημα άγνωστων λέξεων και φράσεων από τα συμφραζόμενα και να συμμετέχουν σε κάθε συζήτηση που γίνεται σε πραγματικές καταστάσεις ή σε επινοημένες καταστάσεις διαλόγου με καθορισμένους ρόλους.