e-ΚΠγ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Επίπεδο Β2


Επίπεδο Β2

Kατανόηση Γραπτού Λόγου

Κατανόηση γραπτού κειμένου, με ή χωρίς εικονικές συμπληρωματικές παραστάσεις (π.χ. φωτογραφία, διάγραμμα, σκίτσο, κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν τους προσδιοριστικούς δείκτες της προέλευσης και του επικοινωνιακού σκοπού ενός γραπτού (μορφή, διάταξη, γραφισμός)
 2. Κατανοούν το θέμα αναφοράς: πρόσωπο, αντικείμενο, έννοια, διαδικασία, κατάσταση, φαινόμενο .
 3. Εντοπίζουν ειδικές πληροφορίες (χρόνου, τόπου, μέτρων, κτλ.) που παρέχονται από το γλωσσικό ή το μη γλωσσικό περιεχόμενο ενός οπτικού ή γραπτού κειμένου
 4. Αναγνωρίζουν τους προσδιοριστικούς δείκτες της ταυτότητας του συντάκτη, του αποδέκτη και της μεταξύ τους ενδεχόμενης σχέσης
 5. Εντοπίζουν τους δείκτες της διάθεσης ή του ύφους του συντάκτη, της στάσης του συντάκτη απέναντι στο αναφερόμενο ή στον αποδέκτη
 6. Κατανοούν γραπτές οδηγίες, εντολές, υποδείξεις
 7. Αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων γραπτών
 8. Αποκαθιστούν τα δυσανάγνωστα ή απόντα σημεία ενός γραπτού
 9. Αναγνωρίζουν τη συνέχεια μεταξύ δύο ή περισσότερων αποσπασμάτων
 10. Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ δύο γραπτών αναφερόμενων στο ίδιο θέμα.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Παραγωγή γραπτού κειμένου που απαιτεί η περίσταση επικοινωνίας η οποία το προκαλεί επιλογή κατά περίπτωση της μορφής, του ύφους και του λεξιλογίου του απαιτούμενου από τη νόρμα είδους λόγου (π.χ. δήλωση, αίτηση, ανακοίνωση, αγγελία, αναφορά) και του ενδεδειγμένου μέσου (π.χ. επιστολή, σημείωμα, κτλ., μέσω ταχυδρομείου ηλεκτρονικού ή συμβατικού, σελίδας εντύπου μαζικής ενημέρωσης, κάρτα, απλού φύλλου χαρτιού, κτλ.). Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να:

 1. Απευθύνονται σε γνωστό ή άγνωστο πρόσωπο, σε άτομο ή σε οργανισμό, προσωπικά ή εκ μέρους ομάδας
 2. Αναφέρονται σε γεγονός, σε πληροφορία ή σε κείμενο
 3. Αφηγούνται περιστατικά ή προσωπικές εμπειρίες
 4. Xρησιμοποιούν δείκτες τοποθέτησης σε χρόνο, τόπο
 5. Περιγράφουν καταστάσεις
 6. Παρουσιάζουν αντικείμενα, άλλα κείμενα, θέματα ή προβλήματα
 7. Διατυπώνουν ευχές, ευχαριστίες, απολογίες, συγχαρητήρια, συμπάθεια
 8. Παρουσιάζουν τον εαυτό τους (από επισκεπτήριο έως αναλυτικό βιογραφικό)
 9. Παρουσιάζουν/συστήνουν τρίτο
 10. Διατυπώνουν/υποστηρίζουν απόψεις, εκτιμήσεις (επιχειρηματολογία-συμπέρασμα)
 11. Εκφράζουν συναισθήματα
 12. Διατυπώνουν αιτήματα, προτάσεις
 13. Παρέχουν/ζητούν πληροφορίες, εξηγήσεις, διευκρινίσεις
 14. Μεταδίδουν το λόγου τρίτου «επί λέξει» ή συνοπτικά, με διατυπωμένο ή υπαινικτικό σχόλιο
 15. Εκδηλώνουν γραπτά στάση (να διατυπώνουν επιφύλαξη, διαφωνία, διαμαρτυρία, άρνηση) σε γλωσσικό ή μη γλωσσικό γεγονός.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου από φυσικό ομιλητή παρόντα ή όχι (π.χ. από τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλεφωνητή, κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν γενικά, συνολικά ή σφαιρικά ένα κείμενο
 2. Εντοπίζουν ειδικές πληροφορίες από προφορικό κείμενο
 3. Αναγνωρίζουν τα κύρια σημεία ενός συνεχούς λόγου ή μιας συζήτησης
 4. Αναγνωρίζουν το ύφος του ομιλητή (να μπορούν να απομονώνουν τα διακριτικά επίσημου και οικείου τόνου)
 5. Ανιχνεύουν τους δείκτες της ταυτότητας ή της ιδιότητας του ομιλητή
 6. Διακρίνουν το είδος της σχέσης μεταξύ δύο άλλων ομιλητών
 7. Αντιδρούν σε μια οδηγία ή υπόδειξη
 8. Διακρίνουν επικοινωνιακά σημαντικούς φθόγγους
 9. Αποκαθιστούν τον ελλιπή λόγο (λόγω θορύβου στο κανάλι).

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου που απευθύνεται σε ακροατή ή ακροατές παρόντα/-ες ή όχι (π.χ. στο τηλέφωνο ή στον τηλεφωνητή, κτλ.). Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι αναμένεται να μπορούν να:

 1. Προσεγγίζουν τον άλλο (να μπορούν να απευθύνονται σε γνωστό και άγνωστο άτομο)
 2. Εκφράζουν χαιρετισμούς, ευχές, ευχαριστίες, συγγνώμες, συγχαρητήρια, συλλυπητήρια
 3. Αναφέρονται στον λόγο άλλου ή σε γεγονός
 4. Μεταδίδουν τον λόγου τρίτου «επί λέξει» ή συνοπτικά, με διατυπωμένο ή υπαινικτικό σχόλιο
 5. Αναφέρονται σε γεγονότα και να μπορούν να αφηγούνται/εξιστορούν περιστατικά
 6. Παρουσιάζουν τον εαυτό τους ή ένα τρίτο πρόσωπο/-α
 7. Παρουσιάζουν ένα αντικείμενο ή θέμα
 8. Περιγράφουν ένα πρόσωπο, αντικείμενο ή κατάσταση
 9. Χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο, αντικείμενο, κατάσταση ή θέμα
 10. Διατυπώνουν/υποστηρίζουν μια άποψη, εκτίμηση (να μπορούν να παραθέτουν, να προσθέτουν επιχειρήματα, να συνάγουν συμπεράσματα)
 11. Εκφράζουν συναισθήματα
 12. Διατυπώνουν αιτήματα, προτάσεις
 13. Παρέχουν/ζητούν πληροφορίες, εξηγήσεις, διευκρινίσεις
 14. Εκδηλώνουν στάση (επιφύλαξη, διαφωνία, δυσφορία, άρνηση).

Προφορική Διάδραση

Απαιτεί αθροιστικά τις επιμέρους δεξιότητες της κατανόησης και της παραγωγής προφορικού, αλλά και άλλες, όπως οι παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να:

 1. Λαμβάνουν το λόγο σε συζήτηση
 2. Διακόπτουν το συνομιλητή, χωρίς πρόκληση «ρήξης», δηλαδή ακολουθώντας τις επιτρεπτές κοινωνικές - συνομιλιακές νόρμες
 3. Συμπληρώνουν τον ατελή λόγου του συνομιλητή, προς υποβοήθησή του ή για έκφραση συμφωνίας
 4. Διορθώνουν ή να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν το λόγο, μετά την λεκτική ή μη αντίδραση του συνομιλητή.

Προφορική ή Γραπτή Διαμεσολάβηση

Πρόκειται για τις περιστάσεις επικοινωνίας που εμπλέκουν τουλάχιστον τρία άτομα. O εξεταζόμενος διαμεσολαβεί ανάμεσα σε δύο συνομιλητές, για να μεταδώσει στον καθένα από αυτούς την ουσία των λεγομένων του άλλου (π.χ. ο εξεταζόμενος μεσολαβεί ανάμεσα σε έναν Ιταλό που δεν μιλάει ελληνικά και σε έναν Έλληνα που δεν μιλάει ιταλικά). Η διαμεσολάβηση δεν ταυτίζεται με τη μετάφραση, αφού στην πρώτη αυτός που διαμεσολαβεί μπορεί να μεταφέρει μόνο τα βασικά σημεία ή να προσθέσει σχόλιο, κτλ. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι αναμένεται να μπορούν να:

 1. Μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα τα κύρια σημεία οποιουδήποτε γραπτού ή προφορικού λόγου διατυπωμένου στη μητρική γλώσσα.
 2. Συναιρούν λόγο σε επίπεδο γλωσσικής πράξης (να χρησιμοποιούν «συναιρετικά» ρήματα)
 3. Παρουσιάζουν ερμηνευτικά το περιεχομένου ενός γραπτού, προφορικού ή εικονικού κειμένου (να χρησιμοποιούν «εισαγωγικά» ρήματα).

«Γλωσσική Συνείδηση» (στον Προφορικό ή τον Γραπτό Λόγο)

Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ή να κάνει συνειδητά την επιλογή των υπαρχόντων σε μια ξένη γλώσσα μέσων, για να πετύχει τον επικοινωνιακό στόχο του. Το άτομο έχει σαφή γνώση των μέσων του νέου συστήματος επικοινωνίας, σε αντιδιαστολή με τα μέσα της «μητρικής» του γλώσσας. Αυτή η μακρο-δεξιότητα διατρέχει όλες τις άλλες ή συνυπάρχει με αυτές. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι οφείλουν να μπορούν να:

 1. Εντοπίζουν αμφίσημες, ή πολύσημες διατυπώσεις και να άρουν την αμφισημία
 2. Εντοπίζουν ορθογραφικά λάθη σε γραπτό ή λάθη/σφάλματα άρθρωσης σε προφορικό κείμενο και να τα αποκαθιστούν
 3. Επιλέγουν την κατάλληλη λεξική μονάδα ή τον κατάλληλο γλωσσικό τύπο με δεδομένα τα συμφραζόμενά τους
 4. Επιλέγουν το κατάλληλο για την περίσταση επιτονικό ή/και συντακτικό σχήμα που μπορεί να αποκλίνει από το αντίστοιχο σχήμα της μητρικής.