e-ΚΠγ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟ e-ΚΠΓ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το έργο του e-ΚΠΓ


Αναλυτική Περιγραφή έργου

Η συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση του έργου προτάθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με έναρξη την 1/1/2011 και λήξη την 15/12/2015, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και την ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με περιεχόμενο και αντικείμενο που θα αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών και βαθμολογητών.

Eίναι συμπληρωματικό και σε συνέργεια με το έργο που αντιστοιχεί στην πράξη με τίτλο: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», που υλοποιείται από την σύμπραξη των φορέων που φέρουν την επιστημονική ευθύνη της υλοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, οι οποίοι είναι:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με ίδια μέσα, αναπτύσσει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, τις οποίες υλοποιεί:

 • Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία (για 6 φυσικές γλώσσες που παράγονται και ενσωματώνονται στο σύστημα από τους φορείς της προαναφερόμενης πράξης). Το σύστημα καλύπτει όλον το κύκλο ζωής παραγωγής και χρήσης από εξεταζομένους και βαθμολογητές των e-tests και εφαρμόζεται πιλοτικά σε επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.
 • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ με ενσωματωμένο υλικό σεμιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την εκπαίδευση των εξεταστών και την συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τμήματα εκπαιδευομένων.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκδοχής του ΚΠΓ με σκοπό κάθε υποψήφιος να επιλέγει το επίπεδο των ικανοτήτων γλωσσομάθειας που θεωρεί ότι κατέχει και ακολούθως να υποβάλλεται σε προσαρμοστικό τεστ εξέτασης το οποίο θα τον κατατάσσει αναλόγως της απόδοσης του στις επιμέρους δοκιμασίες που αυτό θα περιλαμβάνει.

Για την επίτευξη των παραπάνω, προβλέπεται:

 • Η τυποποίηση των δοκιμασιών για τις διεργασίες πιστοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική εκδοχή τους, προκειμένου οι εξεταζόμενοι να μπορούν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή να αντιμετωπίζουν κατάλληλα σχεδιασμένα τεστ πιστοποίησης γλωσσομάθειας και για τις έξι (6) γλώσσες που σήμερα υποστηρίζει το ΚΠΓ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τούρκικα)
 • Η δημιουργία επιμέρους συστημάτων,
  • για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των δοκιμασιών, από το στάδιο της συγγραφής τους μέχρι την οριστική έγκριση τους προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης,
  • για τη διαχείριση της εξεταστικής διαδικασίας, τη δημιουργία Κέντρων Πιστοποίησης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες εξέτασης για πιστοποίηση γλωσσομάθειας (σε πιλοτική έκταση), τις ανάγκες ενημέρωσης, πληροφόρησης και υποδοχής αιτημάτων συμμετοχής από υποψηφίους
  • για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου
 • Η παροχή υπηρεσιών δημιουργικού και γραφιστικού περιεχομένου
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υποδομών για τη σύνθεση διαβαθμισμένων τεστ και τη διαχείριση δεξαμενών με δοκιμασίες και του αναγκαίου λογισμικού μέσω του οποίου οι εξεταζόμενοι θα αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες, βαθμολογούμενοι με αυτόματο τρόπο, για όσες ενότητες της εξέτασης είναι πρακτικά εφικτό
 • Η διεξαγωγή μελετών και εμπειρογνωμοσυνών

Προβλέπεται επίσης η διενέργεια εξετάσεων σε πιλοτική κλίμακα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες εξέτασης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και ακολούθως μετά από έγκριση της αίτησης του θα προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής του προκειμένου να εξεταστεί σε σταθμό εργασίας που θα του διατίθεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι δομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξεταστών – βαθμολογητών.