e-ΚΠγΕπίπεδο Α1

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό νόημα ενός πολύ απλού κειμένου καθώς και τα επιμέρους μηνύματα που εκφράζονται με απλές λέξεις και γραμματικές δομές – κείμενα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, οικείες καθημερινές πρακτικές, απλές κοινωνικές καταστάσεις και ανάγκες. Ειδικότερα, αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν οικεία ονόματα, λέξεις, προσδιορισμούς χρόνου και απλές προτάσεις (π.χ. σε αφίσες, κάρτες, απλές ανακοινώσεις, σύντομες περιγραφές, σημειώσεις) σε κοινές καθημερινές περιστάσεις, διαβάζοντάς τες φράση προς φράση και ξαναδιαβάζοντάς τες όποτε χρειάζεται.
 2. Ακολουθούν σύντομες και απλά γραμμένες οδηγίες (π.χ. πώς να κατασκευάσεις κάτι) ή απλές κατευθύνσεις (π.χ. πώς να πας από το σημείο Χ στο Υ, με τα πόδια ή με μέσο μαζικής μεταφοράς κλπ).
 3. Κατανοούν το βασικό περιεχόμενο απλών πληροφοριακών, περιγραφικών κειμένων, με ή χωρίς οπτική υποστήριξη .
 4. Κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες ενός κειμένου διατυπωμένου με απλές γραμματικές δομές και προτασιακά σχήματα.
 5. Κατανοούν κάποιο ποσοστό κοινών “διεθνοποιημένων” λέξεων / φράσεων (π.χ. e-mail, service κτλ.) και όρων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.
 6. Κατανοούν ποιο είναι το περιβάλλον χρήσης κάποιων τυποποιημένων εκφράσεων (π.χ. ότι την πινακίδα «Μην πατάτε το γρασίδι» την βρίσκουμε σε κάποιο πάρκο κτλ.)
 7. Συμπεραίνουν το νόημα άγνωστων λέξεων και φράσεων από τα συμφραζόμενα.
 8. Κατηγοριοποιούν πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα γραπτά κείμενα.
 9. Εντοπίζουν στοιχεία από καταλόγους ή άλλα σύντομα κείμενα και να τις ταξινομούν.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν ένα ολοκληρωμένο γραπτό μήνυμα χρησιμοποιώντας απλές φράσεις/προτάσεις και λεξιλόγιο. Αναμένεται να μπορούν να:

 1. Συντάσσουν σύντομο κείμενο για τα καθημερινά σχέδια, τις βασικές ανάγκες, τις εμπειρίες και τις προθέσεις τους, καθώς και γι’ αυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους.
 2. Αναφέρονται στον εαυτό τους, σε οικεία ή άγνωστα πρόσωπα – σε υπαρκτά ή φανταστικά.
 3. Δίνουν απλές πληροφορίες για τον εαυτό τους (πού ζουν, με τι ασχολούνται κλπ.) ή και ειδικά στοιχεία που μπορεί να τους ζητηθούν για τους ίδιους (π.χ. σε έντυπο για αγορά κάποιου προϊόντος ή σε αίτηση) ή για την οικογένεια ή τους φίλους και γνωστούς τους (π.χ. όνομα, ηλικία και ημερομηνία γέννησης, γιορτής κτλ., εθνικότητα, διεύθυνση κτλ.).
 4. Συμπληρώνουν απαντήσεις σ’ ένα ερωτηματολόγιο ή ένα quiz ή σταυρόλεξο ή να ολοκληρώνουν ένα φυλλάδιο, κάποιες οδηγίες κτλ.
 5. Ζητούν απλές προσωπικές πληροφορίες, όπως οι παραπάνω, από άλλους σε μήνυμα, σημείωμα, γράμμα κτλ.
 6. Διατυπώνουν μια στοιχειώδη σύντομη αφήγηση, συνδέοντας λέξεις και φράσεις με απλά συνδετικά του τύπου «και», «αλλά», «ή», «μετά».
 7. Παράγουν γραπτό κείμενο αξιοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και επιμέρους πληροφορίες σύντομων προφορικών κειμένων απλά δομημένων και σύντομων διαλόγων, με λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και τυποποιημένες εκφράσεις. Αυτά τα προφορικά κείμενα, που αφορούν πληροφορίες για καθημερινά ζητήματα και ανάγκες (σε οικογενειακό, κοινωνικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον), είναι απολύτως ευκρινή. Η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά και με μεγάλες παύσεις για να γίνεται κατανοητό το νόημα και τα επί μέρους μηνύματα. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να μπορούν να:

 1. Κατανοούν καθημερινές, τυποποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε προσωπικές συνδιαλλαγές.
 2. Κατανοούν πληροφορίες, άμεσα διατυπωμένες, σχετικά με προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα, με το άμεσο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον.
 3. Συλλαμβάνουν την κεντρική ιδέα, το βασικό νόημα ή σε τι αφορά ένα μήνυμα, μια αγγελία, μια ανακοίνωση, ένα επιφώνημα κτλ.
 4. Αναγνωρίζουν διεθνοποιημένες εκφράσεις καθημερινής επικοινωνίας.
 5. Αναγνωρίζουν λέξεις που αφορούν δύσκολα ονόματα ή διευθύνσεις, όταν συλλαβίζονται.
 6. Κατανοούν τη λειτουργία μιας δήλωσης π.χ. ως εντολή, παράκληση κτλ. ή μιας ερώτησης (βάσει του επιτονισμού και των γλωσσικών τεκμηρίων).
 7. Μετατρέπουν στοιχεία του φωνημικού συστήματος στο γραφημικό.
 8. Κατηγοριοποιούν πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα κείμενα προφορικού λόγου (π.χ. να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός επαγγέλματος, κτλ.).

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Οι υποψήφιοι αναμένεται να μπορούν να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν καθημερινές, οικείες σε αυτούς εκφράσεις (βασισμένες σε ρεπερτόριο που έχουν αφομοιώσει), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση συγκεκριμένων πρακτικών αναγκών. Με αυτές τις φράσεις πρέπει να δείξουν πως μπορούν να συνδιαλέγονται με άλλους (με την προϋπόθεση, όμως, ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει, να επαναλάβει, να απλουστεύσει ή και να επαναδιατυπώσει τα λεγόμενά του). Δηλαδή, πρέπει να μπορούν να απαντούν σε απλές και άμεσα διατυπωμένες ερωτήσεις σχετικά με προσωπικά στοιχεία και καθημερινές δραστηριότητες, όταν αυτές εκφράζονται αργά, καθαρά, και με μη ιδιωματικό λόγο. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Απαντούν σε απλές ερωτήσεις που αφορούν είτε γνωστά τους θέματα (π.χ. σχετικά με τα άτομα που γνωρίζουν), είτε προσωπικά στοιχεία (π.χ. πού μένουν, τι τους περιβάλλει), είτε θέματα καθημερινής διαβίωσης (π.χ. πού συχνάζουν, τι αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ κτλ.).
 2. Εκφράζουν την αλληλουχία γεγονότων (ή πράξεων), βάζοντάς τα (τις) σε κάποια σειρά (π.χ. χρονική) ή να συνδέουν στοιχεία με απλούς συνδέσμους (π.χ. «και», «αλλά»).
 3. Χειρίζονται αριθμούς, ποσότητες, δαπάνες, απλές κατευθύνσεις και την έννοια του χρόνου (π.χ. τι θα κάνω την επόμενη εβδομάδα ή, στις 3.00 η ώρα, τι έκανα την περασμένη Παρασκευή κτλ.).
 4. Περιγράφουν με απλό λεξιλόγιο και γραμματικές δομές ένα άτομο, αντικείμενο, μέρος.
 5. Αντιδρούν σε απλές δηλώσεις και σε ζητήματα άμεσης ανάγκης ή πάνω σε θέματα πολύ οικεία.
 6. Χρησιμοποιούν απλές καθημερινές μορφές ευγενικού χαιρετισμού, αποχαιρετισμού και συστάσεων, λέγοντας «παρακαλώ», «ευχαριστώ», «συγνώμη» κτλ.
 7. Κάνουν απλές συγκρίσεις μεταξύ προσώπων, αντικειμένων και καθημερινών δραστηριοτήτων.
 8. Ανταποκρίνονται σε σύντομα κείμενα οδηγιών, περιγραφών ή άλλου είδους πληροφόρησης με γνωστά γλωσσικά στοιχεία, και να ζητούν διευκρινίσεις χρησιμοποιώντας απλές φράσεις.